متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی و آرامبخشی
ارتودنسی پیشگیری
هیئت علمی دانشگاه

نظام پزشکی: ۳۹۲۲۰