بیوگرافی

دکتر علی رشیدیان متولد سال ۱۳۴۷ و دانش آموخته دبیرستان البرز تهران می‌باشد (۱۳۵۸–۱۳۶۵).

بخشی ازسوابق تحصیلی، علمی، پژوهشی و اجرایی ایشان در ذیل آمده است:

 • فارغ التحصیل دوره عمومی دندانپزشکی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۱۳۷۱
 • فارغ التحصیل دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان و نوجوانان از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۱۳۷۸
 • فارغ‌التحصیل دوره فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی و آرامبخشی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان کودکان مفید سال ۱۳۹۶
 • هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۸۱–۱۳۷۸
 • هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران از ۱۳۸۲ تا کنون
 • معاونت پژوهشی بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران ۱۳۸۹–۱۳۸۷
 • معاونت بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران ۱۳۹۴–۱۳۹۰
 • سرپرست تخصصی بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران ۱۳۹۵–۱۳۹۴
 • رئیس بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران از ۱۳۹۷ تا کنون
 • قائم مقام دبیر اجرایی و مسئول کمیته نمایشگاهها در هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ۱۳۸۸
 • دبیر اجرایی سیزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ۱۳۹۳
 • مسئول کمیته باز آموزی چهاردهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ۱۳۹۴
 • قائم مقام دبیر اجرایی هشتمین کنگره دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۷
 • ریاست هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ۱۳۹۸
 • عضو هیأت مدیره و نائب رئیس انجمن دندانپزشکی کودکان ایران از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸
 • ریاست انجمن دندانپزشکی کودکان ایران از سال ۱۳۹۸ تا کنون
 • مسئول سمینارهای باز آموزی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران از ۱۳۹۴ تا کنون
 • اجرای سخنرانیهای متعدد علمی در سمینارهای بازآموزی و کنگره های دندانپزشکی از ۱۳۸۰ تا کنون
 • ایشان همچنین با عنوان استاد راهنما و استاد مشاور، هدایت و راهنمایی پایان نامه های متعدد دانشجویی و تخصصی را بر عهده داشته اند و مقالات متعدد پژوهشی را در مجلات معتبر علمی به چاپ رسانده اند.

گالری تصاویر