رفتار کودک در مطب

متخصصین دندانپزشکی کودکان بطور ویژه برای درمان تخصصی دندان های کودکان و نوجوانان و نیز کاربرد موثر روش های  متنوع  کنترل  رفتار کودک  در مطب آموزش  دیده اند .
در برخی موارد به تشخیص متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان ، کودکانی که  همکاری لازم جهت درمان در مطب را نداشته باشند با آرام بخشی و یا بیهوشی عمومی تحت درمان دندانپزشکی قرار می گیرند.
در این حالت تمام درمان های دندانپزشکی مورد نیاز در یک جلسه (تحت بیهوشی یا آرامبخشی) انجام می شود و کاملا بی خطر و بدون عوارض است و جای نگرانی برای والدین به هیچ عنوان ندارد.